- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้างานใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เนื่องจากหอพักทะเลแก้วนิเวศที่ 3 มีปัญหาการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตทั้งระบบไร้สาย และชั้น4กับชั้น5 ลักษณะของสัญญาณไร้สายคือมีสัญญาณเต็มแต่ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้หรือเข้าได้แต่ช้ามากๆและสัญญาณหลุดเป็นระยะเวลาที่บ่อยค่ะ
สถานที่:
หอพักทะเลแก้วนิเวศ 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267005
ผู้แจ้ง:
นางสาววรกมล นาชอน
ตำแหน่ง:
นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
29/06/2553 16:39:32
บันทึกการดำเนินการ:
ขณะนี้กำลังดำเนินการสร้างเครือข่ายใหม่อยู่ระหว่างประสานงานกับ TOT เพื่อขอ fiberoptic
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/07/2553 11:17:29
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th