- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้คะ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ห้องสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้น 4 โทรศัพท์ห้องสาขาวิชาการบัญชี ชั้น 3 โทรศัพท์ห้องสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้น 2 โทรศัพท์ห้องสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้น 1 อาคารพระปกเกล้าใช้ไม่ได้คะ
สถานที่:
อาคารพระปกเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0831622599
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
29/06/2553 09:55:32
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
กำลังดำเนินการเช็คคู่สาย บันทึกเพิ่มเติม 8 กรกฎาคม ประสานฝ่ายช่างโทรศัพท์แล้วควรนำเนินการเปลี่ยนสายภายในใหม่เนื่องจากชำรุดมาก ประสานคณะแล้วรอทางคณะดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/07/2553 11:16:51
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th