- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์ภายใน 4204 4205 ไม่มีสัณญาณ
สถานที่:
ห้อง วท.402 วท.406 สาขาวิชาฟิสิกส์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
081-9736392
ผู้แจ้ง:
นายธนดล ต่ายหัวดง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
18/06/2553 10:23:01
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/06/2553 08:52:20
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th