- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ไม่มีแสกนไวร้สเครื่องช้ามากไวรัสมากและยังถอนตัวเก่าไม่ได้
สถานที่:
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267092
ผู้แจ้ง:
น.ส.โชติกา ม่วงป่า
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
17/06/2553 09:54:58
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน ,นักศึกษาฝึกงาน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/06/2553 14:12:22
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th