- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
การใช้งานโทรศัพท์ภายใน
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์ภายในสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถใช้งานได้
สถานที่:
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055230597
ผู้แจ้ง:
นางจันทร์นภา ศรีกูลกิจ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
15/06/2553 08:56:56
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16/06/2553 08:27:45
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th