- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เล่นเน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
บ้านพักทะเลแก้ว เล่นเน็ตไม่ได้ แต่แจก ip
สถานที่:
บ้านพักทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
-
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
09/06/2553 12:18:32
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจสอบใช้งานได้ เนื่องด้วยมีการปรับปรุงระบบไฟวันที่ 8-11 ที่ผ่านมา
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
เชษฐลักาณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/06/2553 15:30:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th