- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไวรัส
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
มีไวร้สที่เครื่องอีกแล้วคะที่งานคลัง
สถานที่:
สำนักงานอธิการบดี งานคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267059
ผู้แจ้ง:
นางศิริรัตน์ วาทมธุรส
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
16/09/2551 10:21:40
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไฟศาล เรืองนภาเพ็ญและนายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/09/2551 13:15:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th