- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเทอร์เน็ตแฟลตอาจารย์และบ้านพักใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
แจ้งการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านพักและแฟลตอาจารย์ทะเลแก้วไม่สามารถใช้งานได้
สถานที่:
แฟลตอาจารย์และบ้านพักทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
-
ผู้แจ้ง:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
15/09/2551 11:00:15
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยปัญหาเกิดการอุปกรณ์ Adapter ของ Access Point ที่เชื่อมต่อระหว่าง ตึกเทคโนฯ และ แฟลตอาจารย์เสีย ได้ทำการเปลี่ยนและตรวจสอบการใช้งานแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว และนายไพศาล เรืองนภาเพ็ญดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/09/2551 11:04:26
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th