- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถใช้งาน internet ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ (บ้านพักอาจารย์) ฝั่งทะเลแก้ว
สถานที่:
บ้านพักอาจารย์(ทะเลแก้ว)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0896444015
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
14/09/2551 10:13:51
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปัญหาอาจเกิดจากกระแสไฟตกทำให้ server ค้าง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/09/2551 11:07:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th