- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตขัดข้อง
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตอื่นได้นอกจากเข้าระบบของมหาวิทยาลัยได้อย่างเดียว
สถานที่:
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267103
ผู้แจ้ง:
นางนพวรรณ นาคสนิท
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
12/09/2551 09:10:40
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ทำการแก้ไขและได้โทรศัพท์ไปตรวจสอบการใช้การกับผู้ใช้ในสำนักงานคณะเรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ขอมอบให้ นายพิสุทธิ์ ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/09/2551 15:40:53
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th