- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้า e-mail. psru.ac.th ไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ไม่สามารถเข้า e-mail user : lasda pass : rinrada
สถานที่:
คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0815328642
ผู้แจ้ง:
นางลัสดา ยาวิละ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
18/02/2553 14:02:22
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจาก Server ขัดข้อง ผู้ดูแลระบบได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปนิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/02/2553 15:41:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th