- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องสำรองไฟ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องสำรองไฟ ที่ห้อง Server ร้องอยู่ตลอดเวลา ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ แต่ตอนถอดปลั๊กให้ใช้ไฟสำรอง ไม่ร้อง พอจ่ายไฟโดยตรง ร้อง กลัวว่าจะเกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าและ internet
สถานที่:
ห้อง Server
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0896444015
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
12/09/2551 08:45:31
บันทึกการดำเนินการ:
ได้จัดการเปลี่ยน UPS ตัวใหม่แทนตัวเดิม อาการคือ มีเสียงร้องตลอดเวลา ได้นำกลับมาเพื่อรอส่งเคลม
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ขอมอบให้ นายพิสุทธิ์ ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/09/2551 15:39:49
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th