- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Internet ใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้เลยค่ะ ต้องการใช้ด่วน
สถานที่:
งานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267109
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุวพัชร ศรีอุดม
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
16/02/2553 11:34:09
บันทึกการดำเนินการ:
uninet ปรับปรุงเครือข่าย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/02/2553 14:28:26
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th