- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตเรียกเว็บภายนอกไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อินเตอร์เน็เรียกเว็บภายนอกไม่ได้เลย เรียกได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย
สถานที่:
กองนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9250
ผู้แจ้ง:
นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผน
วันที่:
16/02/2553 11:13:33
บันทึกการดำเนินการ:
ปัญหาเกิดจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ที่ มน. ในส่วนที่เป็นการเชื่อมต่อของเครือข่ายของ Uninet ได้ดำเนินการประสานงานกับทาง Uninet และได้แก้ไขให้ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/02/2553 15:30:43
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th