- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณวิทยุรบกวน 2
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ทางคณะฯ ได้แจ้างเรื่อง โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 5206และ 5502 มีสัญญาณวิทยุรบกวน แรงมาก ๆ เลยครับ ขอความกรุณาแก้ไขให้ด้วยครับ และทาง ศูนย์กำลังดำเนินการ เมื่อวันที่ 03/02/2553 10:17:03 ไม่ทราบว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับ เพราะทางศูนย์ต้องติดต่อประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานเกษตรภาคเหนือนะครับ
สถานที่:
อาคาร พรรณไม้น้ำ+ศูนย์เรียนรู้(คณะเกษตรเดิม)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
5206
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
14/02/2553 21:13:18
บันทึกการดำเนินการ:
ทางศูนย์ได้ดำเนินการเบื้องต้นได้ปรับค่อุปกรณ์ใหม่แล้วแต่เนื่องจากคู่สายโทรศัพท์เป็นคู่สายเก่าและอุปกรณ์ได้ติดตั้งอยู่ที่อาคารเวียงแก้วจากต้นทางถึงปลายทางระยะสายไกลพอสมควรซึ่งอาจสัญญาณรบกวนจากสายไฟฟ้าหรือเคลื่อนวิทยุได้ตอนนี้กำลังดำเนินการแจ้งทางเจ้าหน้าที่สายโทรศัพท์เพื่อเช็คคู่สายและต้องขออภัยมานะที่นี้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/04/2553 08:59:56
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th