- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ restart ตัวเอง
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์restartเองโดยไม่ได้สั่ง
สถานที่:
งานทุนฯ กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267056, 9602
ผู้แจ้ง:
น.ส.สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
11/09/2551 11:47:01
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากติดภาระงานอื่นอยู่ มอบให้นายชนิศวรา และนายไพศาล ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
มอบให้นายฐณวัฒน์ ช่วยดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/09/2551 13:01:25
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th