- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internet ใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
internet ใช้ไม่ได้
สถานที่:
ห้องทุนการศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา หลังใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9602
ผู้แจ้ง:
นางสาวอารีย์ วงเขียว
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
09/02/2553 08:47:35
บันทึกการดำเนินการ:
แก้ไขปัญหาที่สายแลนชำรุด ดำเนินการเปลี่ยนเรียบร้อย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/02/2553 10:59:42
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th