- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ปัญหาระบบ wifi
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
สัญญาณ wifi ที่อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใช้ไม่ได้ ตั้งแต่เริ่มใช้งาน psruwifi
สถานที่:
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0896444015
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
11/09/2551 09:36:48
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจสอบระบบและแก้ไขปัญหาการใช้งานให้ใช้การได้แล้วและแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว จัดการแก้ไข
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/09/2551 13:06:24
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th