- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพย์สายในใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพย์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 โทรศัพย์หมายเลข 4300 (ห้อง ศว.107) , หมายเลข 4224 ห้อง ศว.403
สถานที่:
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
320
ผู้แจ้ง:
นางกัญญาวีร์ สมนึก
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
09/09/2551 11:13:01
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจเช็คและดำเนินการเปลี่ยนสายที่ชำรุดเรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
กำลังดำเนินการเข้าตรวจเช็ค ตรวจเช็คเบื้องต้นเกิดจากสายชำรุดกำลังดำเนินการเปลี่ยน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16/09/2551 09:23:29
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th