- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ขึ้นหน้าจอสีน้ำเงิน
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นหน้าจอสีน้ำเงิน
สถานที่:
ศูนย์หนังสือทะเลแก้วฯ มรพส.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267010
ผู้แจ้ง:
นายมนต์ชัย สุริยามาตร
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
ศูนย์หนังสือเครือข่ายศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทย
วันที่:
17/11/2552 14:16:01
บันทึกการดำเนินการ:
ฮาร์ดแวร์ HDD ไม่ดี
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/11/2552 16:30:01
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th