- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แจ้งปัญหาสัญญาณอินเตอร์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
สัญญาอินเตอร์เน็ตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ค่อยดี สัญญาณขาดๆ หายๆค่ะ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คสัยญาณค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
สถานที่:
สำนักงานคณบดี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4001
ผู้แจ้ง:
นางกัญญาวีร์ สมนึก
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
12/11/2552 09:50:41
บันทึกการดำเนินการ:
สัญญาณปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
เกรียงกมล คำมา
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/11/2552 09:38:09
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th