- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ScienceDirect ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่สามารถสืบค้นและเปิดดูข้อมูลได้
สถานที่:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0866650161
ผู้แจ้ง:
นายคงศักดิ์ ดีธงทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
07/09/2551 14:21:30
บันทึกการดำเนินการ:
ลงโปรแกรม Client VPN ให้กับเครื่องที่ต้องการใช้งานแล้วและแนะนำขั้นตอนการลงโปรแกรมและการใช้งานให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ขอมอบให้นายพิสุทธิ์ และนายสุชิน ดำเนินการด้วย
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/09/2551 10:40:17
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th