- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบโทรศัพท์
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
หน่วยงานไม่สามารถโทรไปหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้
สถานที่:
สำนักวิทยบริการฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055216386
ผู้แจ้ง:
นายคม กันชูลี
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
04/09/2551 10:42:56
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณชำรุดกำลังดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ปัญหาที่พบอาจเกิดจากกระแสตกบ่อยทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/09/2551 12:56:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th