- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แจ้งการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ไม่ได้ ขอให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยลง โปรแกรม VPN ให้หน่วยงานด้วยครับ เนื่องจากนักศึกษาต้องการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
สถานที่:
บัณฑิตวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055241711
ผู้แจ้ง:
นายคม กันชูลี
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
04/09/2551 10:40:14
บันทึกการดำเนินการ:
setup openVPN ให้และแนะนำวิธีการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคอมพิวเตอร์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
มอบพิสุทธิ์ และสุชิน ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/09/2551 09:53:20
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th