- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Internet ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
Internet ใช้งานไม่ได้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศว 111 และ ศว 112
สถานที่:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4200
ผู้แจ้ง:
น.ส.มาลินี เห็มลา
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
01/09/2551 14:24:15
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ทำการแก้ไขปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของห้อง Lab ศว.111 และ ศว.112 ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เป็นปกติแล้ว ปัญหาเกิดจากสาย Lan ที่เชื่อมต่อระหว่าง switch มีปัญหาและได้ทำการแก้ไขแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
มอบหมาย นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว ดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/09/2551 15:05:55
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th