- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สแกนไวรัสแล้วเจอ ไวรัส Torjan Horse เยอะมาก
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
ใช้โปรแกรมสแกนไวรัสแล้วเจอไวรัสชนิด Torjan Horse เยอะมาก รบกวนทางศูนย์ไอทีมาลบให้ด้วย เพื่อจะได้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
สถานที่:
งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9252
ผู้แจ้ง:
น.ส.ลัดดา ปิ่นสกุล
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผน
วันที่:
06/10/2552 09:03:37
บันทึกการดำเนินการ:
สั่งโปรแกรมลบต่อจากสแกน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/10/2552 15:27:04
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th