- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์ลงสแกนไวรัสให้กับผู้บริหาร
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์ลงสแกนไวรัสให้กับรองฯศิริพร ณ ห้องรองฯศิริพร ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
สถานที่:
ชั้นผู้บริหาร อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267110
ผู้แจ้ง:
น.ส.อภิสินี เกรียงศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
05/10/2552 13:59:31
บันทึกการดำเนินการ:
ให้ผู้รับผิดชอบสำนักงานอธิการ ดำเนินการตามที่ได้รับการอบรมไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 (โทรแจ้งแล้ว)หากติดปัญหาจะดำเนินการขั้นตอนต่อไป..
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/10/2552 14:31:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th