- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายนอก-ใน ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ที่กองบริการการศึกษาทั้งสายนอก-สายใน ใช้งานไม่ได้ เบอร์ที่มีปัญหาได้แก่ 1. เบอร์ภายนอก 055-267101 2. เบอร์ภายใน 9110 3. เบอร์ภายใน 9113 4. เบอร์ภายใน 9115 5. เบอร์ภายใน 9117 6. เบอร์ภายใน 9118
สถานที่:
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-1934315
ผู้แจ้ง:
นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
05/10/2552 09:01:24
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/10/2552 11:30:20
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th