- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
อินเทอร์เน็ต บ้านพักอาจารย์บ้านเลขที่ 66/22 บ้านอ.อรษา ภูเจริญ ใช้งานไม่ได้ค่ะ
สถานที่:
บ้านพักอาจารย์ส่วนวังจันทน์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0896445696
ผู้แจ้ง:
น.ส.ขนิษฐา อิ่มสุวรรณ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
01/10/2552 15:19:28
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากสายสัญญาณมีปัญหาได้ทำการตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถใข้งานได้แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/11/2552 13:09:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th