- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบอินเตอร์เน็ตคณะวิทยาการจัดการขัดข้อง
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
สถานที่:
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267103
ผู้แจ้ง:
นางนพวรรณ นาคสนิท
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
28/08/2551 16:16:38
บันทึกการดำเนินการ:
ได้จัดการแก้ไขแล้ว โดยอาการเกิดจากสายสัญญาณที่เชื่อมต่อกับ Main Switch ที่เชื่อมต่อกับ Server มีปัญหา ได้ทำการตรวจสอบ Server และได้ทำการเปลี่ยนสายแลน ให้ใหม่แล้ว จึงทำให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว แก้ไขปัญหา
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/08/2551 16:27:38
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th