- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
MIcrosoft office ใช้งานไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
MIcrosoft office ใช้งานไม่ได้ค่ะ ลบโปรแกรม MIcrosoft office plus 2016 แล้วด้วยค่ะ
สถานที่:
ห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ตึก ม.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0881546651
ผู้แจ้ง:
นางสาวณัฐกมล โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะสังคมศาสตร์และพัฒนาท้องถิ่น
วันที่:
07/08/2565 11:37:23
บันทึกการดำเนินการ:
ลง office ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายคมสันต์ นักฆ้อง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/08/2565 11:15:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th