- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Windows หมดอายุ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
Windows หมดอายุ และระบบปฏิบัติการที่เกินความจำเป็น ส่งผลกระทบให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ช้า
สถานที่:
ห้องทุนการศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9622
ผู้แจ้ง:
นายปองภพ ด้วงน้อย
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
03/08/2565 09:47:55
บันทึกการดำเนินการ:
Activate Key มหาลัยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายคมสันต์ นักฆ้อง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/08/2565 14:04:59
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th