- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ด
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่มีสัญญาณเน็ด
สถานที่:
แฟลตทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0839513915
ผู้แจ้ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ สุตพันธ์
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
11/07/2565 10:22:44
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
กำลังดำเนินการ เมื่อวันที่ 11/07/2565 14:20:57
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th