- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เปิดเครื่องไม่ติด
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
เครื่องรับเงินหน้าเคาน์เตอร์ เปิดใช้งานไม่ได้ (ขอความกรุณาเข้าซ่อมเร่งด่วนค่ะ)
สถานที่:
งานการเงิน กองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0805170157
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งกองคลัง
วันที่:
11/07/2565 09:12:37
บันทึกการดำเนินการ:
มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการแทนแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/07/2565 14:33:28
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th