- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในเสีย
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เบอร์ 9140, 9142 เสียค่ะ
สถานที่:
ห้องธุรการมหาวิทยาลัย อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0623874224
ผู้แจ้ง:
นางอภิชนา นิลกำแหง
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานธุรการและสารบรรณ
วันที่:
08/07/2565 09:22:29
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/08/2565 13:10:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th