- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสาย Lan
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ขณะนี้ทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้สายLanพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วรบกวนติดตั้งด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
สถานที่:
อาคารสารภี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
083-9289262
ผู้แจ้ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ คงประชา
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
29/09/2552 10:07:38
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/11/2552 13:01:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th