- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
window 10 ของ ผอ.กบค. ได้อายุครับ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
window 10 ของคอม ผอ.กบค.มีข้อความ ขึ้นว่า your windows license will expire soon ซึ่งน่าจะเป็น window หมดอายุ ได้ทำการต่ออายุ หรือวิธีต่าง ๆก็ยังขึ้นอยู่ครับ
สถานที่:
กองบริการงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0869366636
ผู้แจ้ง:
นายณฐพัฒน์ มั่งชม
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
06/07/2565 09:58:23
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/08/2565 10:16:16
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th