- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลง windows ใหม่
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องคอม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มีปัญหา
สถานที่:
ห้อง ฉ101
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0959213350
ผู้แจ้ง:
นายนิธิโรจน์ เรือนก้อน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะพยาบาลศาสตร์
วันที่:
05/07/2565 10:32:01
บันทึกการดำเนินการ:
ลงวินโดว์ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายคมสันต์ นักฆ้อง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/07/2565 10:33:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th