- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต หน่วง ติดๆๆดับๆๆ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต หน่วง ติดๆๆดับๆๆ
สถานที่:
โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055302860
ผู้แจ้ง:
นางนฤมล สุขชื่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
04/07/2565 09:09:38
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
กำลังดำเนินการ เมื่อวันที่ 04/07/2565 09:15:42
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th