- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในและภายนอกเสีย ไม่สามารถใช้ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
สัญญาณโทรศัพท์ชำรุด ไม่สามารถใช้ติดต่อทั้งภายในและนอกได้
สถานที่:
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0839612436
ผู้แจ้ง:
นางสาวธนพร รังสิกรรพุม
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
27/06/2565 16:28:01
บันทึกการดำเนินการ:
สายนอกแจ้งบริษัท TOTแล้ว กำลังดำเนินการ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
กำลังดำเนินการ เมื่อวันที่ 28/06/2565 09:59:49
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th