- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์มีปัญหา
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์เครื่องเปิดช้า การทำงานต่างในคอมพิวเตอร์ช้า อืด ค่ะ
สถานที่:
สำนักงานหอพัก
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
062-0470322
ผู้แจ้ง:
นางสาวจีระวรรณ น่วมไทย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
13/06/2565 10:50:43
บันทึกการดำเนินการ:
ฮาร์ดดิสก์เป็นแบบจานหมุนจึงช้า ได้ลงวินดดว์ใหม่แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/09/2565 10:43:17
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th