- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นทำงานไม่หยุด
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องปริ้น สั่งปริ้น 1 แผ่น แต่ออกมาเยอะ ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก็ยังเหมือนเดิม
สถานที่:
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9211-2
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุกัลยา อินทะเสน
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานตรวจสอบภายใน
วันที่:
24/09/2552 11:09:02
บันทึกการดำเนินการ:
แก้ไข้ปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว ,ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/09/2552 11:38:36
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th