- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
wi-fi
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
wi-fi สำนักวิทยบริการ ไม่แจก IP Address
สถานที่:
สำนักวิทยบริการฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055216386 ต่อ 106
ผู้แจ้ง:
นายคม กันชูลี
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
28/08/2551 11:39:57
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ทำการตรวจเช็คระบบแล้ว พบว่า Server ที่ให้บริการมีอาการค้างจึงทำให้ service chilli ไม่ทำงาน จึงได้ทำการตรวจสอบและทำให้ server ทำงานเป็นปกติและสำนักวิทยบริการสามารถใช้งาน PSRU WIFI เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว ดำเนินการแก้ไข
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/09/2551 16:09:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th