- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถใช้งานเน็ตได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ส่งงานไม่ได้
สถานที่:
งานธุรการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9142
ผู้แจ้ง:
นางสาวภิญญดา พ่วงเฟื่อง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานธุรการและสารบรรณ
วันที่:
24/09/2552 10:56:41
บันทึกการดำเนินการ:
ปรับค่าSetting Net เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/09/2552 10:58:44
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th