- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถทำงานต่อได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถทำงานต่อได้
สถานที่:
ห้องงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9604
ผู้แจ้ง:
นายรุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
23/09/2552 08:47:34
บันทึกการดำเนินการ:
ลงใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน ..ติดต่อแล้ว..
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/09/2552 09:23:33
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th