- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรสายในใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
หมายเลข 2205 ไม่มีสัญญาญจึงไม่สามารถโทรออกได้
สถานที่:
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
2000
ผู้แจ้ง:
นายสัญญา ปานแย้ม
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
22/09/2552 14:49:35
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/10/2552 10:30:42
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th