- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
การลงโปรแกรมแสกนไวรัส symantec
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ได้ทำการลงโปรแกรมแสกนไวรัสของ Symantec แล้ว แต่มีข้อความขึ้นที่แถบเมนู ว่า "Traffic from IP address 192.168.1.36 is blocked from 24/5/2552 11 : 33 : 44 to 24/5/2552 11 : 43 : 44. [SID:23179] MSRPC Server Service BO detected"
สถานที่:
งานประชุมและพิธีการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9232, 9233
ผู้แจ้ง:
น.ส.วรรณา วันทะชัย
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
19/09/2552 12:09:08
บันทึกการดำเนินการ:
โปรแกรมพ้องว่ามีไวรัสอยู่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/09/2552 13:17:42
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th