- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงวินโดใหม่
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
ลงวินโดใหม่ เปิดไฟล์งานแล้วเบลอ ตัวหนังสือไม่ชัด
สถานที่:
หอพักนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267005
ผู้แจ้ง:
นางสาวสาวิตรี ดีธงทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
หอพักนักศึกษา
วันที่:
28/10/2564 11:15:36
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/10/2564 14:01:59
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th