- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สายแลนด์ไม่ถึง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เดินสายเเลนด์ค่ะ
สถานที่:
งานเลขานุการ ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0846141147
ผู้แจ้ง:
นางสาวนภธิอร อุดมพงศ์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่:
25/10/2564 14:32:22
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/10/2564 15:07:35
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th