- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบe-Documant เข้าทำวงานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
พนิดา ดวงสมร งานธุรการกองพัฒนานักศึกษา
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0655677594
ผู้แจ้ง:
นางพนิดา ดวงสมร
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
25/10/2564 09:11:35
บันทึกการดำเนินการ:
แนะนำให้ล้างประวัติข้อมูล
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปัทมาพร เงินแจ้ง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/10/2564 09:31:09
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th